(0)

Životný cyklus výrobkov

Ak sa pozrieme na životný cyklus výrobkov Vileda, je zrejmé, aké dôležité sú jednotlivé fázy a ako nám môžu pomôcť pri znižovaní dopadu našich procesov na tri oblasti udržateľnosti, menovite životné prostredie, spoločnosť a ekonomika. 
V životnom cycle má zvláštne postavenie udržateľný vývoj výrobkov s procesom podrobného hodnotenia, vrátane toho, ako získavame naše suroviny, ako sú naše výrobky vyrábané, distribuované, používané a likvidované. 

 • Získavanie surovín

  Pokiaľ ide o získavanie surovín, rešpektujeme nariadenie “REACH” (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals – registrácia, evaluácia, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). 

 • Vyhýbanie sa nebezpečným látkam 

  Značka Vileda naviac vynakladá všetko úsilie, aby sa v celom výrobnom procese zabránilo používaniu nebezpečných látok, ako sú pesticídy DEHP, ťažké kovy v pigmentoch, nebezpečné azofarbivá a ďalšie, I keď sú z hľadiska zákona povolené. 

 • Program etického získavania zdrojov

  Zaviedli sme holistický “Program etického získavania zdrojov”, obsahujúci mimo iného “Etické štandardy pre dodávateľov” (ESS). Tieto štandardy špecifikujú naše očakávania voči dodávateľom napr. v oblasti detskej práce, minimálnej mzdy, nútenej práce a zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. 

  Kľúčovou základňou “stavebného bloku” nášho programu etického získavania zdrojov je samohodnotenie dodávateľa, ktorý praktizuje u našich dodávateľov materiálov a zmluvných servisných operácií, pokrývajúcich viac ako 90% hodnoty našich celkovo nakupovaných materiálov.

  Ďalej sme stanovili skupinu “focus sites”, ktorá je rozdelená do našich vlastných závodov FHCS a vybraných významných dodávateľov, sklady, distribučné centrá a zmluvné operácie. Vo všetkých týchto operáciách uskutočňujeme taktiež miestne audity, do nich sú zahrnuté kritériá etického získavania zdrojov, ktoré sú fyzicky kontrolované a preskúmavané. Tým pokrývame viac než 50% našich nakupovaných zdrojov.

 • Znižovanie spotreby energie a certifikácia

  13 našich zavedených výrobných závodov má certifikát podľa štandardov ISO 14001 a OHSAS 18001 a u 2 nových výrobných závodov v Indii a Číne prebehla certifikácia na konci roka 2013. 

  V roku 2013 došlo k významnému zníženiu spotreby energie v 3 hlavných výrobných závodoch FHCS(v Nemecku, Švédsku a v Taliansku), ktoré predstavujú 82% celkovej energetickej spotreby FHCS a to o 7,2% oproti roku 2010 a o 33,2% oproti základnej úrovni v roku 2005.

  Výrobný závod FHCS vo Švédsku získal v roku 2012 recertifikáciu podľa EN 16 001 pre hospodárenie s energiou. V súčasnosti prebiehajú v závodoch vo Švédsku a v Nemecku prípravy na získanie certifikátu v roku 2013 podľa novo zavedenej a veľmi prísnej normy EN 50 001, ktorá nahrádza predošlú normu EN 16 001. 

 • Znižovanie produkcie odpadu a recyklácie

  Tieto dva závody produkujú 63% odpadu spoločnosti FHCS. Oproti roku 2010 sa produkcia špecifického odpadu znížila o 17%. V Našom závode v Nemecku bola v roku 2012 dosiahnutá recyklačná kvóta 94%. 

  V roku 2012 boli ako východzí material pre výrobu rôznych produktov, mimo inej produktovej rady Vileda Naturals, použitých cca 1900 ton recyklovaných vlákien a 2 200 ton recyklovaných plastových materiálov. 

 • Udržateľné stavby 

  Najnovší výrobný závod FHCS v USA bol už od základov budovaný s ohľadom na udržateľnosť, s energeticky účinným vykurovaním a AC a prirodzeným svetlom v celom objekte, to všetko zamerané na certifikáciu LEED pre celý podnik (LEED: Leadership in Energy & Environmental Design – Riadenie projektu s ohľadom na energiu životného prostredia, čo je hodnotiaci systém americkej rady pre zelené stavby). Spotreba energie sa tak znížila o viac ako 25%. Pre terénne úpravy boli použité iba domáce suché odolné rastliny, aby sa minimalizovala nutnosť zalievania. 

  Nová budova sídla spoločnosti FHCS, ktorá bola slávnostne otvorená v roku 2009 v Nemecku, bola ocenená nemeckou pečaťou kvality za udržateľnú stavbu (Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges bauen).

 • Preprava a logistika

  Pokiaľ ide o distribúciu výrobkov Vileda, venujeme pozornosť efektívnemu zaťaženiu vozidiel a dodávaniu tovaru používaním vozidiel vhodnej konštrukcie a technológie s cieľom maximalizovať nosnosť v rámci terajšieho regulačného obmedzenia. Neustále zlepšujeme naše prepravné režimy, prechodom od diaľničnej dopravyk doprave po železnici alebo po vode sa snažíme byť šetrnejší k životému prostrediu. 

  Nemecký inštitút German Fraunhofer Institute a spoločnosť Vileda vypracovali v roku 2008 rozsiahlu štúdiu o celoeurópskej logistike, ktorej výsledkom bolo zistenie, že skladová a distribučná sieť spoločnosti FHCS v Európe je už veľmi blízko minimálnym prepravným vzdialenostiam a nákladom.  

 • Trvanlivosť a účinnosť

  Z hľadiska používania sú výrobky Vileda známe svojou dlhodobou trvanlivosťou , umývateľnosťou, účinnosťou a pohodlnosťou. 

  Trvanlivosť výrobkov Vileda pomáha brániť zbytočnému plytvaniu a taktiež prispieva k zachovaniu zdrojov. Napríklad špecifické zloženie zmesy vlákien v našich čistiacich handrách umožňuje rýchle odstraňovanie rôznych typov nečistôt vrátane pevných častíc.  Ako bolo preukázané niekoľkými nezávislými štúdiami z oblasti upratovania, uskutočnenými naprieč celou Európou, dobré čistiace vlastnosti znižujú nutnosť používania čistiacich prostriedkov. 

 • Ocenenie dizajnu a účinnosti

  Naše výrobky spĺňajú ergonomické požiadavky a chránia tak chrbát  a kĺby užívateľov, za čo im boli udelené rôzne ceny, napr.“Red dot design award“ a „iF Product Design Award“. 

  V roku 2012 Fínska organizácia - The Finnish Standards Association udelila rade Vileda Professional ekologickú značku Nordic Svan Ecolabel pre vybrané mopy Swep a utierky QuickStar micro a MicroSmart na báze mikrovlákna Evolon. 

 • Obaly 

  Všetky obaly sú navrhnuté tak, aby boli úplne recyklovateľné a kde je to vhodné, maximálne využívame recyklovaný materiál miesto materiálu nového (napr. obaly z kartónu alebo vlnitej lepenky sú zo 60-99% vyrobené z recyklovateľného odpadného papieru). Všetky obalové fólie sú v súlade s „bielou listinou obalových materiálov“  spoločnosti Vileda a sú väčšinou vyrobené výlučne z PP alebo PE a sú buď recyklovateľné alebo znovu energeticky využiteľné.

  Naše výrobky nie sú „prebalené“: používame iba nevyhnutne nutné množstvo obalového materiálu. Vyznávame holistický prístup, ktorý zohľadňuje efektívnosť obalu a jeho enviromentálny dopad naprieč celým zásobovacím reťazcom. A berieme do úvahy i nové, inovatívne obalové materiály (napr.z obnoviteľných zdrojov), ako sú i postupy , ktoré pomáhajú znižovať dopad na životné prostredie. 

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422