(0)

Poslanie

Spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH ponúka značkové mechanické výrobky pre starostlivosť o domácnosť a bielizeň, ktoré uľahčujú a zefektívňujú každodennú prácu užívateľom a spotrebiteľom na celom svete.

Organizácia a duch našej spoločnosti sú inovatívni a multikultúrni, založení na dôvere a poctivosti, tímovom duchu a záväzku trvalo sa usilovať o zlepšenie.
Snažíme sa prilákať a rozvíjať vysoko talentovaných jedincov, ktorým ponúkame profesionálne prostredie a podnikateľskú slobodu s nevyhnutným minimom formálnych pravidiel.

Očakávame, že úspešné zavedenie našich stratégií povedie dlhodobo k silnej celosvetovej vedúcej pozícii našich značiek z hľadiska ziskovosti a podielu na trhu- čo bude prínosom pre naše podnikanie, zamestnancov, akcionárov, zákazníkov a spoločnosť, v ktorých pracujeme a žijeme.

Hlavné zásady sú skrátenou verziou obchodných zásad skupiny, zhrnutých pre našich zamestnancov po celom svete, našich obchodných partnerov a širokú verejnosť.

Hodnota pre zákazníkov
Zaviazali sme sa k predpovedaniu, porozumeniu a uspokojovaniu potrieb a očakávani našich zákazníkov.
Ako starostlivý dodávateľ s vášňou pre detail poskytujeme potrebnú podporu, aby naši zákazníci boli spojokní.
Dodávame vyššiu kvalitu vďaka našemu záväzku kvality, služieb a spoľahlivosti, podporovaného našou globálnou pôsobnosťou.

Inovácia
Ako nadnárodná spoločnosť nemeckého pôvodu, súťažiaca na globálnych trhoch, máme zavedenú tradíciu inovácií a obnovy, ktorá prináša prospech našim zákazníkom. Neustála inovácia všetkého čo robíme, je základom nášho dlhodobého finančného úspechu. Sme lídri v neustálom zlepšovaní a naša firemná kultúra podporuje a odmeňuje kreativitu a iniciatívu všetkých zamestnancov.

Vedenie
Podnik je naším dedičstvom a základom nášho úspechu. Pokračujeme v tejto tradícii prostredníctvom postúpenia zodpovednosti, slobody jednania a osobnej zodpovednosti. Veríme v pevné vedenie, založené na osobnom príklade, skromnosti, dôvere v ľudi a podpore tímového ducha. Zaviazali sme sa k rozvoju našich budúcich lídrov v rámci skupiny Freudenberg Group, aby sme tento trend zachovali.

Ľudia
Ako rodinná spoločnosť sa staráme o blaho našich zamestnancov a ich osobný rozvoj. Odmietame akúkoľvek formu diskriminácie a obťažovania a v našich vzťahoch si preukazujeme vzájomné pochopenie a rešpekt. Podpoujeme multikultúrne prostredie, kde zamestnanci pracujú spoločne v medzinárodných tímoch, aby obohatili našu kultúru a schopnosti. Veríme v hodnotu dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a priemyslovými partnermi.

Zodpovednosť
Naša spoločnosť a jej rodinní akcionári sa spoločne zaviazali chrániť životné prostredie a byť zodpovední firemní zamestnanci vo všetkých krajinách a spoločnostiach, kde podnikáme. Venujeme všetku možnú pozornosť tomu, aby bola zaistená bezpečnosť pracoviska a našich výrobkov. Ako rodinná spoločnosť usilujeme o čo najvyšší štandard osobného chovania. Naše chovanie medzi sebou, voči našim obchodným partnerom a širokej verejnosti sa riadi nestrannosťou a poctivosťou.

Dlhodobá orientácia
Po viac ako 160tich rokoch spoločnosti Freudenberg Group je a zostane výhradne rodinným podnikom. Pevne veríme, že naša dlhodobá obchodná orientácia je hlavnou silou, prinášajúcou prospech našim zákazníkom i partnerom. I keď sa nebránime primeranému riziku, finančná prezieravosť a solídnosť bude I naďalej určovať rýchlosť a rozsah našeho strategického rozvoja.
Spoločnosť Freudenberg má dlhodobú a úspešnú tradíciu celosvetovej spolupráce, spojenectva a partnerstva, ktoré umožňuje lepšie slúžiť našim zákazníkom a posiluje naše konkurenčné postavenie.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422