Životní cyklus výrobků

Podíváme-li se na životní cyklus výrobků Vileda, je zřejmé, jak důležité jsou jeho jednotlivé fáze a jak nám mohou pomoci při snižování dopadu našich procesů na tři oblasti udržitelnosti, jmenovitě životní prostředí, společnost a ekonomiku.
V životním cyklu má zvláštní postavení udržitelný vývoj výrobků s procesem podrobného hodnocení, včetně toho, jak získáváme naše suroviny, jak jsou naše výrobky vyráběny, distribuovány, používány a likvidovány.

 • Získávání surovin

  Pokud jde o získávání surovin, respektujeme nařízení „REACH“ (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Registrace, Evaluace a Autorizace chemických látek). 

 • Vyhýbání se nebezpečným látkám

  Značka Vileda navíc vynakládá veškeré úsilí, aby se v celém výrobním procesu zabránilo používání nebezpečných látek, jako jsou plasticizéry DEHP, těžké kovy v pigmentech, nebezpečná azobarviva a další, i když jsou z hlediska zákona povolené. 

 • Program etického získávání zdrojů

  Zavedli jsme holistický „Program etického získávání zdrojů“, obsahující mimo jiné „Etické standardy pro dodavatele“ (ESS). Tyto standardy specifikují naše očekávání vůči dodavatelům např. v oblasti dětské práce, minimální mzdy, nucené práce a zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. 

  Klíčovou základnou „stavebního bloku“ našeho Programu etického získávání zdrojů je samohodnocení dodavatele, které praktikujeme u našich dodavatelů materiálu a smluvních servisních operací, pokrývajících více než 90 % hodnoty našich celkem nakupovaných materiálů. 

  Dále jsme stanovili skupinu „focus sites” , která je rozdělena do našich vlastních závodů FHCS a vybrané významné dodavatele, sklady, distribuční centra a smluvní operace. Ve všech těchto operacích provádíme také místní audity, do nichž jsou zahrnuta kritéria etického získávání zdrojů, která jsou fyzicky kontrolována a přezkoumávána. Tím pokrýváme více než 50 % našich nakupovaných zdrojů. 

 • Snižování spotřeby energie a certifikace

  13 našich stávajících výrobních závodů má certifikaci dle standardů ISO 14001 a OHSAS 18001 a u 2 nových výrobních závodů v Indii a Číně proběhla certifikace na konci roku 2013.

  V roce 2013 došlo k významnému snížení spotřeby energie ve 3 hlavních výrobních závodech FHCS (v Německu, Švédsku a Itálii), které představují 82 % celkové energetické spotřeby FHCS, a to o 7,2 % oproti roku 2010 a o 33,2 % oproti základní úrovni v roce 2005. 

  Výrobní závod FHCS ve Švédsku získal v roce 2012 recertifikaci dle EN 16 001 pro hospodaření s energií. V současnosti probíhají v závodech ve Švédsku a v Německu přípravy na získání certifikace v roce 2013 dle nově zavedené a velmi přísné normy EN 50 001, která nahrazuje dřívější normu EN 16 001. 

 • Snižování produkce odpadu a recyklace

  Tyto dva závody produkují 63 % odpadu společnosti FHCS. Oproti roku 2010 se produkce specifického odpadu snížila o 17 %. V našem závodě v Německu bylo v roce 2012 dosaženo recyklační kvóty 94 %.

  V roce 2012 bylo jako výchozí materiál pro výrobu různých produktů, mimo jiné produktové řady Vileda Naturals, použito cca 1 900 tun recyklovaných vláken a 2 200 tun recyklovaných plastových materiálů. 

 • Udržitelné stavby

  Nejnovější výrobní závod FHCS v USA byl již od základů budován s ohledem na udržitelnost, s energeticky účinným vytápěním a AC a přirozeným světlem v celém objektu, to vše zaměřeno na certifikaci LEED pro celý podnik (LEED: Leadership in Energy & Environmental Design - Řízení projektu s ohledem na energie a životní prostředí, což je hodnotící systém americké Rady pro zelené stavby). Spotřeba energie se tak snížila o více než 25 %. Pro terénní úpravy byly použity pouze domácí suchu odolné rostliny, aby se minimalizovala nutnost zalévání.  

  Nová budova sídla společnosti FHCS, která byla slavnostně otevřena v roce 2009 v Německu, byla oceněna německou pečetí kvality za udržitelnou stavbu (Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen).

 • Transport and Logistics

  Pokud jde o distribuci výrobků Vileda, věnujeme pozornost efektivnímu vytížení vozidel a dodávání zboží používáním vozidel vhodné konstrukce a technologie s cílem maximalizovat nosnost v rámci stávajícího regulačního omezení. Neustále zlepšujeme naše přepravní režimy, přechodem od silniční dopravě k dopravě po železnici nebo po vodě se snažíme být šetrnější k životnímu prostředí. 

  Německý institut  German Fraunhofer Institute a společnost Vileda vypracovaly v roce 2008 rozsáhlou studii o celoevropské logistice, jejímž výsledkem bylo zjištění, že skladová a distribuční síť společnosti FHCS v Evropě je již velmi blízko minimálním přepravním vzdálenostem a nákladům. 

 • Trvanlivost a účinnost

  Z hlediska používání jsou výrobky Vileda známé svou dlouhodobou trvanlivostí, pratelností, účinností a pohodlností. 

  Trvanlivost výrobků Vileda pomáhá bránit zbytečnému plýtvání a také přispívá k zachovávání zdrojů. Například specifické složení směsi vláken v našich čistících hadrech umožňuje rychlé odstraňování různých typů nečistot včetně pevných částic. Jak bylo prokázáno několika nezávislými studiemi z oblasti úklidu, provedenými napříč celou Evropou, dobré čistící vlastnosti snižují nutnost používání čistících prostředků. 

 • Ocenění designu a účinnosti  

  Naše výrobky splňují ergonomické požadavky a chrání tak záda a klouby uživatelů, za což jim byly uděleny různé ceny, např. „Red dot design award“ a „iF Product Design Award“. 

  V roce 2012 The Finnish Standards Association udělila řadě Vileda Professional ekologickou značku Nordic Svan Ecolabel pro vybrané mopy Swep a utěrky QuickStar micro a MicroSmart na bázi mikrovlákna Evolon. 

 • Obaly

  Veškeré obaly jsou navrženy tak, aby byly zcela recyklovatelné a kde je to vhodné, maximálně využíváme recyklovaný materiál místo materiálu nového (např. obaly z kartonu nebo vlnité lepenky jsou ze 60 - 99 % vyrobeny z recyklovaného odpadního papíru). Veškeré obalové fólie jsou v souladu s „whitelistem obalových materiálů“ společnosti Vileda a jsou většinou vyrobeny výlučně z PP nebo PE a jsou buď recyklovatelné nebo znovu energeticky využitelné.

  Naše výrobky nejsou „přebalené“: používáme pouze nezbytně nutné množství obalového materiálu. Vyznáváme holistický přístup, který zohledňuje efektivnost obalu a jeho environmentální dopad napříč celým zásobovacím řetězcem. A bereme v úvahu i nové, inovativní obalové materiály (např. z obnovitelných zdrojů), jakož i postupy, které pomáhají snižovat dopad na životní prostředí.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422