Vi använder oss av cookies. Du kan styra cookies från vår webbplats genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies, endast tar emot dem på begäran eller tar bort dem när du stänger din webbläsare. Observera att användningen av vissa tjänster då kan begränsas och att vissa delar av webbplatsen endast fungerar på rätt sätt med hjälp av cookies. Läs mer.
x

Sekretesspolicy

Vi ser allvarligt på skydd av personlig data. Följande sekretesspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in när du besöker denna webbplats och hur den informationen kan användas. Du hittar också våra kontaktuppgifter om du har frågor eller funderingar som rör behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlas in?

Under ditt besök på vår webbplats samlas tekniska data in under en begränsad tid, till exempel din IP-adress, datum, tid, tidszon, status för de uppgifter du begär, samt information om den webbplats från vilken du navigerat, webbläsaren och vilken version av operativsystemet på din dator.

Hur dina personuppgifter används?

De data som samlas in under ditt besök på vår webbplats kommer uteslutande att användas för att stödja teknisk administration av webbplatsen och för statistiska ändamål. Genom att fortsätta använda vår webplats samtycker du till att vi använder dina personuppgifter. Denna information hjälper oss att ständigt förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Cookies

Under vissa omständigheter kann vi komma att lagra information, så kallade "cookies", på din dator för att kunna erbjuda vissa tjänster eller för att bättre förstå dina preferenser och optimera vår webbplats.

Cookies är små textfiler som ofta innehåller en unik identifierare och som sparas på din hårddisk . Cookies innehåller information som senare kan läsas av webbservern. De består ofta av en serie bokstäver och siffror och ibland ytterligare information som unikt identifierar din dator. Vi använder oss av cookies för att förbättra användarvänligheten på vår webbplats.

Vissa cookies sparas endast för den tid ditt besök på vår webbplats, så kallade "Session Cookies". Andra mer permanenta cookies kan komma att sparas på din dator efter ditt besök på vår webbplats och vår webbplats kommer att få tillgång till dem varje gång du återbesöker vår webbplats (så kallade "ID-cookies"). Vissa cookies som lagras under ditt besök på vår webbplats kan läsas och behandlas av andra företag.

Du kan styra cookies från vår webbplats genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies, endast tar emot dem på begäran eller tar bort dem när du stänger din webbläsare. Observera att användningen av vissa tjänster då kan begränsas och att vissa delar av webbplatsen endast fungerar på rätt sätt med hjälp av cookies.

Google Analytics

Vår webbplats använder Google+ knappen för det sociala nätverket Google+. Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( Google ). Du kan känna igen Google+ knapp med etiketten " +1 ".

När du besöker en av våra webbsidor som innehåller en Google+ knapp, kommer webbläsaren direkt ansluta till Googles server och ladda knappens innehåll därifrån. Google +1 knappen skickar innehållet till din webbläsare som sedan kommer att bäddas in i sidan. I och med denna procedur får Google information om att du har besökt vår webbplats.

Vi har ingen kontroll över den mängd data som Google samlar in via den här knappen. Enligt Google, kommer ingen personlig information samlas in om man inte klickar på knappen. Data, t.ex. IP-adresser , kommer endast att samlas in från användare som är inloggade i det sociala nätverket Google+. Om du är medlem i Google+ och du inte vill att Google ska samla in data när du besöker våra sidor, måste du logga ut från Google+ innan du besöker vår webbplats.
Vi kommer aldrig att veta om och när du klickat på Google+ knappen. Google kommer bara att ge oss icke - identifierbara statistik om användningen av Google+ knappen.

Om du vill veta mer om de data Google samlar in och hur sådan information bearbetas och används, hänvisar vi till Googles sekretesspolicy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Social Plug-ins

Facebook

Vår webbplats använder plug-ins från den sociala nätverkssajten facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 South California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (" Facebook " ). De plug-ins kan identifieras genom en av Facebooks logotyper (ett vitt " f " på blå kakel eller en " tummen upp "-ikon), eller frasen " Facebook Social Plugin ". Listan på Facebook sociala plugins och deras framträdanden finns här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Vid besök vår webbplats kommer webbläsaren att kontakta Facebook- servern och ladda den visuella presentationen av plug-in programmet och redovisa det till dig. Under ditt besök får Facebook information om ditt besök på vår webbplats samt ytterligare data såsom din IP-adress.

Dessa aktiverade plug-ins tillåter Facebook att veta att du har besökt en sida på vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook vid samma tidpunkt, kan ditt besök på sidan associeras med ditt Facebook-konto. Om du interagerar med plugins, till exempel genom att klicka på " Gilla " -knappen eller genom att posta en kommentar, skickas den information du till Facebook och sparas där. Om du inte har ett Facebook-konto, är det fortfarande möjligt för Facebook att identifiera och lagra din IP-adress efter att du har klickat på en Facebook- notering.

För mer detaljerad information om Facebooks datainsamlingsmetoder och dina rättigheter och sekretessalternativ, se Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Om du inte vill att Facebook för att samla in uppgifter om dig från vår webbplats och sparar på ditt medlemskonto hos Facebook, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats eller klickar på en Facebook- notering.

Integritetspolicy för användning av Twitter

Funktioner från Twitter -tjänster är integrerade i våra webbsidor. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Genom att använda Twitter och funktionen " Retweet ", kommer de webbsidor som du besöker länkas med ditt Twitter -konto och offentliggöras för andra användare. Dessutom överförs information till din post på detta sätt.

Vi vill påpeka att vi som leverantörer av webbplatsen, inte få information om innehållet i den data som överförs och dess användning på Twitter. För mer information, se Twitter sekretesspolicy på http://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina integritetsskydd inställningar för Twitter i dina kontoinställningar på http://twitter.com/account/settings.

Google +1 sekretesspolicy

Insamling och spridning av information:
Med Google +1- knappen kan du publicera information över hela världen. Delningar med Google +1-knappen, ger dig ett personligt innehåll och tips på andra användare av Google och våra samarbetspartners. Google kommer att lagra både den information som du har delat, samt information om den sida som du besökte när du klickar på knappen. Med +1-knappen delar du information tillsammans med ditt namn och profilbild på Googles tjänster, antingen synligt för valfria kretsar eller kontakten men möjligheten finns också att dela det publikt. Inlägget får då en funktion av mikroblogg. Då behöver du en globalt synlig , offentlig profil i Google , åtminstone för din valda profil. Detta profilnamn används i alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn också ersätta något annat namn som du använde för att dela med ditt Google -konto. Identiteten på din profil i Google kan visas för användare som vet din e - postadress eller annan identifierande information som du har. Google sparar information om dina aktiviteter med +1-knappen för att förbättra Googles tjänster för dig och andra.
Med hjälp av den information som samlas in:
Utöver ovanstående kommer de uppgifter som du lämnar att användas i enlighet med Googles gällande sekretesspolicy. Google kan släppa sammanfattande statistik om verksamheten användaren eller överföra dem till användare och partners, t.ex förlag, annonsörer eller länkade webbplatser.

Rättigheter och kontaktinformation

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilken behandling av personuppgifter rörande dig som utförs av oss. Om du vill åberopa sådan rätt ska du skicka en skriftlig undertecknad begäran till Freudenberg Household Products AB, Box 4013, 203 11 Malmö.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen kan du begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du kan vidare när som helst motsätta sig användningen av dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring. Du kan åberopa dessa rättigheter, antingen genom att fylla i kontaktformuläret eller genom att direkt kontakta vår kundtjänst på 040-669 50 25.

För mer information kontakta Tommy Borg, Commercial Manager Nordic. Tommy.borg@fhp-ww.com.

Copyright

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. Alla rättigheter förbehålles, i synnerhet när det gäller texter, bilder och andra upphovsrättsskyddade verk som publiceras på dessa internetsidor. All reproduktion, spridning, lagring, vidarebefordran eller annan exploatering av innehållet i dessa internetsidor utan föregående skriftligt medgivande från Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH är uttryckligen förbjudet.


Privacy Policy

We take the protection of your personal data very seriously. The following privacy policy will explain to you which data are collected while you visit this website and how it may be used. You will also find our contact information should you have questions or concerns related to the treatment of your personal data.

Which data are collected?
During your visit to our website technical data are collected for a limited period of time, such as your IP address, date, time, time zone, the status of the data you request, as well as information about the website from which you navigated, your browser and the version of the operating system on your computer.

How your personal data are used?
The data which are collected during your visit to our website will be used exclusively to support the technical administration of the website and for statistical purposes. This information helps us to continuously improve your experience on our website.

Cookies


Under some circumstances we store information, so-called „Cookies“, on your computer in order to be able to offer certain services or to better understand your preferences and to optimize our website.

Cookies are small text files which frequently contain a unique identifier and which are saved to your disk from a webserver. Cookies contain information which can later be read by the webserver which stored the cookie. They often consist of a series of characters and numbers and sometimes further information which uniquely identifies your computer. We use cookies to improve the usability on our website.

Some cookies are stored only for the duration of your visit to our website, so-called „Session Cookies“. Others, more permanent cookies can remain on your computer after your visit to our website and our website will access them every time you re-visit our website (so-called “ID Cookies”). Some cookies which are stored during your visit to our website can be read and processed by other companies.

You may control the cookies from this website by altering the settings of your web browser to not accept cookies at all, to accept them by request only or by deleting them when you close your browser session. Please note that the use of some services may then be restricted and that some sections of the website will only function correctly with the use of cookies.

Google Analytics

Our website uses the Google+ button of the social network Google+. Google+ is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). You can recognize the Google+ button by its label “+1”.
When you visit one of our web pages that includes a Google+ button, your browser will directly connect to Google’s servers and load the button’s contents from there. The Google +1 button will send contents to your browser which will then be embedded in the page. This will inform Google that you have visited our website.
We do not have any control over the amount of data that Google collects through this button. According to Google, no personal information will be collected if the button is not clicked. Data, such as IP addresses, will only be collected from users who are logged into the social network Google+. If you are a member of Google+ and you do not want Google to collect data while you are visiting our pages, you must log out of Google+ before visiting our website.
We will never know if and when you clicked the Google+ button. Google will only provide us with aggregated, non-identifiable statistics about the use of the Google+ button.
To find out more about the data Google collects for its own purposes and how such information is processed and used, please refer to the Google privacy policy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Social Plug-ins

Facebook

Our website uses social plugins (“plugins”) from the social networking site facebook.com, operated by Facebook Inc., 1601 South California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). The plugins can be identified by one of Facebook’s logos (a white "f" on a blue tile or a “thumbs-up” icon), or the phrase “Facebook Social Plugin”. The list of Facebook social plugins and their appearances can be found here: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
While visiting our website your browser will contact the Facebook server and load the visual presentation of the plugin as well as present it to you. During your visit Facebook receives information concerning your visit to our website as well as further data such as your IP address.

These activated plugins allow Facebook to know that you have visited this particular page on our website. If you are logged in to Facebook at the time, it can associate your visit to the page to your Facebook account. If you interact with the plugins, for example by clicking the 'Like’ button or by posting a comment, the information you give is then sent directly to Facebook and saved there. If you do not have a Facebook account, it is still possible for Facebook to identify and store your IP address after you have clicked the Facebook note.

To find out more detail about Facebook’s data collection practices and your respective rights and privacy options, please see Facebook’s Data Protection Policy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

If you do not want Facebook to collect data about you from our website and connect it to your member data saved on Facebook, you must log out of Facebook before visiting our website and clicking the Facebook note.

Privacy Policy for the Use of Twitter

Functions from Twitter services are integrated into our webpages. These functions are offered by Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. By using Twitter and the function “Retweet”, the webpages that you visit will be linked with your Twitter account and made public to other users. Information is also transmitted to Twitter in this way.
We would like to point out that we, as providers of the website, do not receive information about the contents of the transmitted data or their use by Twitter. For more information, please see Twitter’s privacy statement at http://twitter.com/privacy.
You can change your privacy protection settings for Twitter in your account settings at http://twitter.com/account/settings.
Privacy Policy for using Google +1
Collection and dissemination of information:
The Google +1 button, you can publish information worldwide. +1 on the Google button, you will receive personalized content and other users of Google and our partners. Google will store both the information that you have given for a content +1, as well as information on the page that you viewed when you click +1. You can +1 as evidence along with your name and profile photo on Google services, such as in search results or in your Google profile, or elsewhere on web sites and ads are displayed on the Internet.
Google records information about your activities +1 to improve Google's services for you and others. To use the Google +1 button, you will need a globally visible, public Google profile, at least for the chosen profile name must contain. This name is used in all Google services. In some cases, this name can also substitute any other name that you used to share and makes using your Google account. The identity of your Google profile can be shown to users who know your e-mail address or other identifying information you have.
Using the information collected:
Addition to the above uses the information you provide will be used in accordance with the applicable Google privacy policies. Google may release summary statistics on the activities of the user or +1 transmits them to users and partners, such as publishers, advertisers or linked sites.

Your Rights and Our Contact Information

You have the right to request, once per calendar year, free of charge, information concerning the personal data processing carried out regarding you. You can exercise this right by sending a signed written request to Freudenberg Household Products AB, Box 4013, 203 11 Malmö, Sweden.

If your personal data is processed in breach of the Swedish Personal Data Act, you may, request that the personal data is corrected, blocked or deleted. You may further at any time object to the use of your personal data for direct marketing purposes. You can exercise these rights either by completing the Contact Form or by directly contacting our Customer Service Department at +46 40-669 50 25.

For further information please write to: Tommy Borg, Commercial Manager Nordic: Tommy.borg@fhp-ww.com

Copyright

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. All rights reserved, in particular as regards texts, images and other copyrighted works published on these Internet pages. Any reproduction, circulation, storage, dissemination, transmittal or other exploitation of the contents of these Internet pages without the prior written consent of Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH is expressly prohibited.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.2.2_20180109