Ez az oldal cookie-kat (sütiket) használ. Az oldal használatával elfogadom a cookie-k használatát. Tudjon meg többet itt.
x

Adatvédelmi politika

Társaságunk komolyan veszi személyes adatainak védelmét. A jelen adatvédelmi politikában elmagyarázzuk, hogy milyen adatokat gyűjtünk, mikor Ön meglátogatja e weboldalt, és ezeket az adatokat mire használjuk fel. Elérhetőségeinket is megadjuk arra az esetre, ha valamilyen kérdése vagy aggálya merülne fel személyes adatai kezelésével kapcsolatosan.

 

Adatvédelmi Nyilatkozat – Adatvédelmi tájékoztató


 Tájékoztatjuk, hogy a magyarországi Vileda webshop (a továbbiakban Vileda webshop) tulajdonosa

  a Freudenberg Háztartási Cikkek Kereskedelmi Betéti Társaság (tulajdonos adatkezelő)

székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

cégjegyzékszáma: Cg. 01-06-519304

adószáma: 29081758-2-43

adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-88312/2015.

e-mail: vileda-hu@fhp-ww.com

 

a Vileda webshop  üzemeltetője:

Az Extreme Promotion Korlátolt Felelősségű Társaság   (webshop-működtető adatkezelő)

székhely:1118 Budapest, Pannonhalmi út 36.

Adószám: 12718845

Közösségi adószám: HU 12496552

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-689192

Pénzforgalmi jelzőszám: 10900059-00000003-37150010

adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-88555/2015.

e-mail: vileda@viledabolt.hu

 

A tulajdonos adatkezelő, és a webshop-működtető adatkezelő, mint adatkezelők, magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy adatkezelésük megfelel a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

A tulajdonos adatkezelő kizárólag a jelen tájékoztató III. Fejezetében foglalt célból, és az ott írtak szerint végez adatkezelést (reklámajánlatok), felelősség csak és kizárólag ebben a körben terheli.

Minden egyéb adatkezeléssel kapcsolatos felelősség a webshop-működtetőt terheli.

A webshop-ba történő regisztrációval, a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy webshop-működtető a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szerződés teljes körű teljesítésének céljából a webshop-működtető összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

Jelen tájékoztató hatálya a www.vileda.com/hu weblapon történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.vileda.com/hu

Az adatvédelmi tájékoztató mindenkori módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

 

I. Adatvédelmi alapelvek


 1.    Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2.    Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.    Személyes adat akkor kezelhető, ha

•    ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

•    azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

4.    Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

5.    A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

6.    Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

7.    Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

8.    Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

II. A webshop-működésével és –működtetésével összefüggő adatkezelés

1.    A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2.    A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, cégnév, székhely, szállítási adatok, IP cím

3.    Az adatok törlésének határideje: A megrendelés törlésével azonnal, ha nem történt meg a szerződéskötés, illetve a szerződés teljesítése a webshop-működtető részéről. Szerződéskötés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § bekezdése alapján 8 évig őrzi meg a webshop-működtető. Felhasználó ezt tudomásul veszi.

4.    A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását a weboldalon is megteheti az arra odahelyezett gombot használva vagy az alábbi módon lehet kezdeményezni a webshop-működtetőnél:

e-mailen keresztül a következő e-mail címen. vileda@viledabolt.hu  

5.    A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a webshop-működtetőt.

6.    A webshop-működtető a fenti hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.

7.    A webshop-működtető az érintettek által átadott, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli. A webshop-működtető a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

8.    Az adatkezelés célja: a webshop-működtető a szerződés teljesítése (webshop teljes körű használata, pl. vásárlás, ajánlatkérés, hírlevél küldés) céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

9.    A webshop-működtető kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. 

10.    Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a webshop-működtető a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) webshop-működtető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

11.    A webshop-működtető az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

 

III. Hírlevél, termékminta küldése

1.    A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a hírlevélre történő feliratkozásával Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy webshop-működtető reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel, továbbá termékminta küldése (továbbiakban: reklámajánlatok) céljából a regisztrációkor megadott elérhetőségei közül az elektronikus levélcímén (e-mail cím), postai címén megkeresse, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy e célból a III/4. pontban megjelölt adatait a webshop-működtető továbbítsa a webshop tulajdonosának.

2.    Továbbá a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a webshop-működtető és a webshop-tulajdonos a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3.   A webshop-működtető és a webshop-tulajdonos kötelezi magát, hogy nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a reklámajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a webshop üzemeltető további reklámajánlataival (hírlevél) nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó a reklámajánlatokra illetve a hírlevélről leiratkozhat a regisztrációkor létrehozott saját fiókjában, valamint az üzenetben lévő linkre kattintva. Lehetőség van a leiratkozásra közvetlenül is, elektronikus levélben a következő e-mail címen: vileda@viledabolt.hu   

4.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

5.    A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím/szállítási cím

6.    Az adatok törlésének határideje: a Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, illetve a hírlevélről történő leiratkozásig.

7.    Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (hírlevél), termékminta küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

IV. Adattovábbítás

1.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a webshop-működtető jogosult az általa kezelt személyes adatokat a szerződés teljesítése céljából harmadik személy részére továbbítani.

2.    Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.     Az adattovábbítás célja: online fizetés lebonyolítása, házhozszállítás, személyes átvétel megrendelése.

3.1.    A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, tranzakciós jogcím, tranzakciószám, tranzakciós összeg.

3.2.   Az adatokat a házhozszállítással kapcsolatban a következő adatkezelőnek továbbítjuk:

Név: trans-o-flex Hungary Kft.

Cím: 1239 Budapest, Európa út 12. /L1 épület

Levelezési cím: 1239 Budapest, Európa út 12. /L1 épület

Telefonszám: +36 1 8 777 400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@tof.hu

Weboldal címe: www.transoflex.hu

Adatvédelmi tájékoztató: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A webshop-működtető az alábbi esetekben az alvállalkozóihoz továbbít adatot:

A webshop-működtető kötelezettséget vállal arra, hogy ezen alvállalkozókkal a jelen adatvédelmi nyilatkozat (tájékoztató) tartalmát magukra nézve kötelezőnek elismerteti, és adatkezelésük megfelel a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

3.3. A továbbított adatok köre személyes átvétel lebonyolítása érdekében: Név, számlázási cím, telefonszám

A személyes átvétel a Konkurencia üzlethálózat boltjaiban történik. Link: www.konkurencia.hu/konkurencia-boltok-uzletek

3.4.

Továbbított adatok köre a könyvelést végző cég részére, a könyvelés lebonyolítása érdekében: Név/számlázási név, számlázási cím.

Név: K & M'96 Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1095 Budapest, Mester u. 37. III.5.

 

V. Adatbiztonság


1.    A webshop-működtető minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. 

2.    A webshop-működtető minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, hogy változatlansága igazolható legyen, valamint naprakész állapota érdekében. 

3.    A webshop-működtető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 


4.    A webshop-működtető mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

5.    A webhop-üzemeltető ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben Felhasználói vagy üzleti partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az Felhasználóit és üzleti partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig azoknak a webshop rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

 

IX. Tájékoztatás az adatkezelésről

1.    A Felhasználó írásban (e-mail útján) kérelmezheti az webshop-működtetőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2.   A Felhasználó kérelmére webshop-működtető tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A webshop-működtető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

3.    A webshop-működtető, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

4.    Törlés helyett webshop-működtető zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5.   A webshop-működtető törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

6.    A webshop-működtető a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.    A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll a webshop-működtető rendelkezésére. Amennyiben a webshop-működtető, illetve az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

X. Jogorvoslat

1.   A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a webshop-működtetőre, webshop -tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a webshop-működtető, webshop tulajdonos, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2.   A webshop-működtető, illetve a fentebb meghatározott körben a webshop-tulajdonos a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha a webshop-működtető/webshop-tulajdonos a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.    Amennyiben a Felhasználó a webshop-működtető/webshop tulajdonos döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5. Felhasználó az adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a webshop-működtető/webshop-tulajdonos ellen bírósághoz is fordulhat. A hatályos jogszabályok értelmében a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

XI. Vonatkozó jogszabályok

A webshop-működtető/webshop-tulajdonos adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

*a jogszabály hatályos szövegét itt érheti el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&timeshift=1
-    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, (különösen a törvény a 13/A. §-a)

*a jogszabály hatályos szövegét itt érheti el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV

-    2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

*a jogszabály hatályos szövegét itt érheti el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV

-    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a törvény 6.§-a)

*a jogszabály hatályos szövegét itt érheti el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV

-    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a törvény 155.§-a)

*a jogszabály hatályos szövegét itt érheti el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300100.TV


-    16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról, amelynek szövegét itt érheti el:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp188_hu.pdf

 

A webshop Cookie („süti”) Szabályzata

Általános tájékoztató:

Tájékoztatjuk, hogy a webshop cookie-kat használ. Ön a webshop használatával kifejezetten elfogadja, hogy a weboldal a cookiek-at (sütik) használ, és elfogadja a jelen Szabályzatot is. Erre vonatkozóan külön felugró ablak (információs sáv) jelenik meg, amikor felkeresi a weboldalt.

 

Mit jelent és mire szolgált a cookie (magyarul: süti)?

A webshop működése során, bizonyos körülmények között információkat, úgynevezett cookie-kat, (magyarul: „sütiket”, a továbbiakban: cookie-k vagy sütik) tárolunk el a számítógépén, annak érdekében, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, illetve jobban megértsük a preferenciáit, és optimalizálni tudjuk weboldalunkat.

A sütik rövid szöveges fájlok, amelyek gyakran egyedi azonosítóval rendelkeznek, és egy webszerverről az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek lementésre. A sütik olyan információkat tartalmaznak, amelyeket a későbbiekben a sütit lementő webszerver be tud olvasni. Gyakran betű- és számsorokból állnak, néha pedig további információkat is tartalmaznak, amelyek egyedileg azonosítják az Ön számítógépét.

Egyes sütik kizárólag az Ön weblapunkon tett látogatásának idejére tárolódnak el – ezek az úgynevezett „munkamenet sütik” (session cookie-k). Egyéb, hosszabb időre tárolódó sütik azután is a számítógépén maradnak, hogy befejezte látogatását a weboldalunkon, és az oldal minden alkalommal megtalálja őket, amikor ismét ellátogat a weboldalunkra (ezek az úgynevezett „ID sütik”). A weboldalunkon tett látogatása során eltárolt egyes sütiket más cégek is beolvashatják és feldolgozhatják. Az adattárolás az Ön informatikai eszközén valósul meg.

A weboldalunk által küldött sütiket böngészője beállításainak megváltoztatásával szabályozhatja: beállíthatja, hogy egyáltalán nem engedélyezi a sütiket, vagy csak kérésre, illetve csak úgy engedélyezi őket, ha azok a böngésző munkamenetének bezárásakor törlődnek. A beállításra általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt adódik lehetőség. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja a sütiket, ez egyes szolgáltatások nyújtását korlátozhatja, valamint a weboldal egyes részei csak sütik használatával képesek megfelelően működni. Lehetősége van az eltárolt sütik törlésére is, ennek módja az Ön által használt böngésző függvényében változik, erre vonatkozóan részletes útmutatóért keresse fel böngészője súgó menüjét.

A cookie-khoz (sütikhez) kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztató.

1.    Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a webshop-működtetőnek feltétlenül szüksége van.

Egyéb esetekben az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

Az érintett a hozzájárulását a webhely felkeresésekor megjelenő felugró ablakban tájékoztatást kap a cookie-k használatáról, az érintett az oldal használatával, valamint az oldalra történő regisztrációjával beleegyezését adja a cookie-k használatához.

2.    A kezelt adatok köre általánosságban: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, IP cím, tartózkodási hely, a kiválasztott termékek, website-on eltöltött idő.

Az egyes cookie-k által gyűjtött adatokról az alábbi részletes táblázatban tájékozódhat.

3.    Az adatkezelés célja általánosságban: a felhasználók azonosítása, a megrendelések adatainak rögzítése, a kosár, a kívánságlista adatainak rögzítése.

Az egyes sütik esetében a konkrét adatkezelési célról az alábbi részletes táblázatban tájékozódhat.

4.    Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k, azaz munkameneti cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben átlagosan 31 napig, vagy a törlésig tart.

5.    A weboldal külső (nem a webshop-működtető által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a webshop-működtető minden felelősségét kizárja.

 

Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk a weboldal által alkalmazott sütikről és arról, hogy ezek milyen adatokat gyűjtenek.


COOKIE-k listája:

 

Nem technikai cookie-k/ Profilalkotás / Hirdetés cookie-k

Szolgáltatók

Cookie megnevezése

Cookie leírása

 

Google Analytics

UTMA

Ez a cookie információkat tartalmaz a felhasználók az első látogatásáról, a látogatások gyakoriságáról és az utolsó lekérdezésről.

 

 

Google Analytics

UTMB & UTMC

Ez a cookie egy időbélyegzőt tartalmaz arról az időpontról, amikor a felhasználó elhagyja az oldalt.

 

Google Analytics

UTMZ

A cookie információkat tartalmaz a felhasználó forrásáról, amelyeket elemez mielőtt az oldal letöltésre kerül. Tárolt adatok lehetnek például: a használt keresőmotorhoz kapcsolódó információk és a kereső kérdés/szó, vagy a geo pozíció, vagy a lekérdezett IP cím.

 

Google Analytics

GA (GOOGLE ANALYTICS)

Ez a cookie a Google Universal Analytics nevéhez fűződik - amely egy jelentős frissítés a Google leggyakrabban használt elemző szolgáltatásához. Az új szolgáltatás általánosságban csökkenti a cookie-kra való támaszkodást, és csupán ezt és egy másikat (ami a „_gat”) állít be, habár a Google azt is mondja, hogy adatokat lehet gyűjteni cookie-k beállítása nélkül is. Ez a cookie megkülönbözteti az egyedi felhasználókat, úgy, hogy egy véletlenszerűen generált számot, mint ügyfél azonosítót rendel hozzájuk. Ez a webhelyről történő minden oldal lehívást tartalmaz, és arra használják, hogy számolja a látogatói, session és kampány adatokat a webhelyeket elemző jelentésekhez. Alapértelmezésként ez úgy van beállítva, hogy lejár 2 év után, bár ez beállítható a weboldal tulajdonosok által.

 

Google Adwords (Google Inc.)

ADVERTISING & RETARGETING

A  navigációval kapcsolatos adatgyűjtés, a testre szabott hirdetések érdekében.

Google Remarketing (Google Inc.)

 

ADVERTISING & RETARGETING

A  navigációval kapcsolatos adatgyűjtés, a testre szabott hirdetések érdekében.

AdRoll (__ar_v4)

ADVERTISING & RETARGETING

Ez a cookie lehetővé teszi az információgyűjtést a látogatók érdeklődési köréről és ezáltal lehetővé tegye olyan testreszabott hirdetések készítését, amelyeket érdemes megjeleníteni más weboldalakon. Az egész folyamat teljesen anonim.

 

Facebook Social Plugins

SOCIAL NETWORK COOKIES

Statisztikai adatok gyűjtése a közösségi hálózaton történő tartalom megosztások alapján.

 

 

Technikai és követés cookie-k, az ún. munkameneti cookiek

Szolgáltatók

Cookie megnevezése

Cookie leírása

 

Webshop

CACHED_FRONT_FORM_KEY

Magento alkalmazás, belső , űrlapok benyújtásához: Cross Site CSRF. megakadályozására. Biztonsági cookie annak megelőzésére, hogy harmadik felek módosítsák a back end funkciókat

 

 

Webshop

CART

Kapcsolat a bevásárló kosarával

 

Webshop

CATEGORY_INFO

Kategória információt tárol az oldalon, ez lehetővé teszi, hogy az oldalak sokkal gyorsabban jelenjenek meg a képernyőn

 

Webshop

COMPARE

Azok a tételek, amelyek az Ön összehasonlító terméklistáján szerepelnek.

 

Webshop

CURRENCY

Az Ön által választott pénznem.

  Webshop CUSTOMER  A webshophoz tartozó ügyfél-azonosítójának titkosított változata.
  Webshop CUSTOMER_AUTH  Egy jelzés, ha Ön éppen be van jelentkezve a webshopba.
  Webshop CUSTOMER_INFO Titkosított változata annak a vevői csoportnak , amelyhez Ön tartozik.
  Webshop CUSTOMER_SEGMENT_IDS  Az ügyfélkör azonosítóját tárolja.
  Webhop EXTERNAL_NO_CACHE  Flag, ami azt jelzi, hogy a caching (cache-memória használata) tiltva van-e vagy sem.
  Webshop FRONTEND  Az Ön munkamenetének azonosítója a szerveren.
  Webshop GUEST-VIEW  Lehetővé teszi, hogy vendégek a megrendeléseiket szerkesszék.
  Webshop LAST_CATEGORY  Az utolsó kategória, amit Ön meglátogatott.
  Webshop LAST_PRODUCT  A legutoljára megtekintett termék.
  Webshop NEWMESSAGE  Azt jelzi, hogy új üzenet érkezett.
  Webshop NO_CACHE  Azt jelzi, hogy a cache használata engedélyezett-e.
  Webshop PERSISTENT_SHOPPING_CART  Egy olyan link, amely információkat ad a kosaráról, és annak előzményeiről, amennyiben Ön kérte ezt az oldalon.
  Webshop POLL  Az azonosító bármilyen olyan közvélemény-kutatáshoz,  amelynél Ön a közelmúltban szavazott
  Webshop POLLN  Információ arról, hogy Ön melyik közvélemény-kutatáson szavazott.
  Webshop RECENTLYCOMPARED  Azok a tételek amelyeket Ön legutóbb összehasonlított.
  Webshop STF  Információ azokról a termékekről, amelyeket Ön e-mailben megküldött a barátainak.
  Webshop STORE  Az a webshop nézet vagy nyelv, amelyet Ön kiválasztott.
  Webshop USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE  Jelzi amikor a felhasználó engedélyezte a cookie-k használatát.
  Webshop VIEWED_PRODUCT_IDS  Azok a termékek, amelyeket Ön utoljára megtekintett.
  Webshop WISHLIST  Egy titkosított lista azokról a termékekről, amelyeket Ön a kivánságlistájára helyezett.
  Webshop WISHLIST_CNT  Az Ön kívánságlistáján szereplő tételek száma.


Google Analytics
Weboldalunk alkalmazza a Google+ internetes közösségi háló Google+ gombját. A Google+ üzemeltetője a Google Inc. társaság, székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). A Google+ gomb a „+1” feliratáról ismerhető fel.
Amikor meglátogatja valamelyik Google+ gombot tartalmazó weboldalunkat, böngészője közvetlenül csatlakozik a Google szervereire, és onnan betölti a gomb tartalmát. A Google +1 gomb tartalmakat küld a böngészőjének, amelyek ezután beágyazódnak a weblapba. Ez tájékoztatni fogja a Google-t arról, hogy Ön felkereste a weboldalunkat.
Társaságunk semmilyen ellenőrzést nem gyakorol afelett, hogy a Google ezen gombon keresztül milyen mennyiségű adatot gyűjt össze. A Google saját bevallása szerint a gombra kattintáskor nem gyűjt személyes információkat. Kizárólag olyan felhasználóktól gyűjtenek adatokat (pl. IP-címet), akik be vannak jelentkezve a Google+ közösségi hálóba. Amennyiben Ön tagja a Google+ hálózatnak, és nem szeretné, hogy a weboldalunk felkeresése során a Google adatokat gyűjtsön, ez esetben a weboldalunk meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Google+-ból.
Társaságunk soha nem fog értesülni arról, hogy – és ha igen, mikor – rákattintott a Google+ gombra. A Google kizárólag összevont, egyedileg nem azonosítható statisztikákat biztosít számunkra a Google+ gomb használatára vonatkozóan.
Amennyiben többet szeretne megtudni a Google által saját céljaira gyűjtött adatokról, valamint ezen adatok feldolgozásáról és felhasználásáról, kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi politikáját: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

A Google +1 használatára vonatkozó adatvédelmi politika

Információk gyűjtése és terjesztése:

A Google +1 gombja segítségével világszerte információkat tehet közzé. Erre kattintva személyre szabott tartalmakat, valamint a Google egyéb felhasználóinak és partnereinknek a tartalmait fogja megkapni. A Google egyrészt eltárolja azt az információt, amelyet Ön +1-es tartalomként értékelt, valamint azon az oldalon található információt is, amelyet akkor nézett, amikor a +1 gombra kattintott. Ha a Google szolgáltatásaira +1-et kattintott (nevével és profilképével együtt), ez megjelenik például a keresési eredmények között, a Google-profilján, illetve az interneten közzétett más weblapokon és hirdetésekben.

A Google rögzíti az Ön +1 aktivitásával kapcsolatos információkat, annak érdekében, hogy javíthassa a szolgáltatásait Ön és mások számára. A Google +1 gomb használatához rendelkeznie kell egy globálisan látható, nyilvános Google-profillal, amelynek legalább a választott felhasználó nevét tartalmaznia kell. Ez a név kerül az összes Google-szolgáltatás esetében alkalmazásra. Egyes esetekben ez a név helyettesíthet bármely egyéb nevet, amelyet a Google-fiókja használata során meg szokott osztani és adni. Google-profiljának kiléte olyan felhasználóknak adható ki, akik ismerik az Ön e-mail címét, vagy más azonosító adatát.

A begyűjtött információk felhasználása:

A fenti felhasználási módokon felül az Ön által megadott adatok a Google vonatkozó adatvédelmi politikáival összhangban kerülnek felhasználásra. A Google kiadhat a felhasználók tevékenységére vonatkozó összefoglaló statisztikákat, illetve a +1 továbbíthatja azokat a felhasználóknak és partnereknek, úgy mint kiadóknak, hirdetőknek vagy hivatkozott oldalaknak.

Közösségi oldalakhoz kapcsolódó pluginek
Facebook

Honlapunk alkalmazza a Facebook Inc., székhelye: 1601 South California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetett facebook.com internetes közösségi háló közösségi pluginjeit („pluginek”). A plugineket a Facebook valamelyik logója (kék négyzetben egy fehér „f” betű, vagy a felfelé mutató hüvelykujj ikon), illetve a „Facebook közösségi plugin” (Facebook social plugin) kifejezés alapján lehet azonosítani. A Facebook közösségi pluginjeinek listája, valamint azok megjelenése itt található: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Amikor felkeresi a weboldalunkat, a böngészője kapcsolatba lép a Facebook szerverével, betölti a plugin vizuális ábrázolását, és ezt Önnek megjeleníti. Weblapunk felkeresése során a Facebook az oldalainkon tett látogatásával kapcsolatos, valamint további adatokat szerez, mint például az IP-címét.

Ezen aktivált pluginek tudatják a Facebookkal, hogy a weboldalunkon ezen konkrét oldalra látogatott el. Ha ezalatt be van jelentkezve a Facebookba, akkor a rendszer a látogatását össze tudja kapcsolni a Facebook-fiókjával. Amennyiben interakcióba lép valamely pluginnel, például azzal, hogy rákattint a „Like” (Tetszik) gombra, vagy közzé tesz egy kommentet, ezen információt közvetlenül a Facebooknak küldi el, ahol az eltárolásra kerül. Amennyiben rákattintott a Facebook megjegyzés hozzáfűzése gombjára, a Facebook akkor is képes azonosítani és eltárolni az IP-címét, ha nincsen Facebook-fiókja.

Amennyiben további részleteket szeretne megtudni a Facebook adatgyűjtési gyakorlatáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól és adatvédelmi lehetőségeiről, kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi politikáját: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Amennyiben nem akarja, hogy a Facebook a weboldalunkon keresztül adatokat gyűjtsön Önről, és ezeket összekapcsolja a Facebookon tagként Önről elmentett adatokkal, ez esetben ki kell jelentkeznie Facebook-fiókjából mielőtt felkeresné weboldalunkat, és rákattintana a Facebook megjegyzés gombra.

 Szerzői jog

©2013 Freudenberg Háztartási Cikkek Bt. (H1118 Budapest, Rétköz u. 5.) Minden jog fenntartva, különös tekintettel az ezen internetes oldalakon közzétett szövegekre, képekre és más jogvédett művekre. Ezen internetes oldalak tartalmának a Freudenberg Háztartási Cikkek Bt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli másolása, forgalomba hozatala, tárolása, terjesztése, továbbítása, vagy egyéb felhasználása kifejezetten tilos

Egyes képek a Freudenberg & Co. KG. (Im Technologiepark 19, 69469 Weinheim) tulajdonát képezik.

A „vileda" védjegy jogosultja: a Carl Freudenberg KG ; Weinheim Hoehnerweg 2-4 (DE)

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Háztartási Cikkek Bt.
Egyes képek a Freudenberg & Co. KG. tulajdonát képezik.
2.2.5_20180209